Zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů

12.10.2017 17:05

Vážení přátelé, 

v poslední době jsme obdrželi několik podnětů ve věci zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů u řidičů, kteří mají nějaká omezení z důvodu zdravotního postižení. Legislativa NRZP ČR zpracovala informaci, která může být pro Vás velmi užitečná, protože zapsání harmonizačních kódů do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, tak hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením. 

Základním předpisem upravující vydávání řidičských průkazů je vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně podmínky pro vydávání řidičských průkazů ČR, mezinárodních řidičských průkazů vydaných ČR a mezinárodních řidičských průkazů vydaných cizím státem. 

Ve vyhlášce jsou uvedeny náležitosti přední i zadní strany řidičského průkazu. Z údajů na zadní straně má pro osoby se zdravotním postižením význam položka číslo 12 „záznam o podmínění nebo omezení řidičského oprávnění a profesní způsobilosti řidiče uvedený harmonizovaným kódem a národním kódem“. Seznam harmonizovaných kódů je uveden v části I. přílohy č. 5 vyhlášky a seznam národních kódů je uveden v části II. téže přílohy. 

Harmonizované kódy vyznačují: 
a) případná omezení se zdravotních důvodů (např. zrak, sluch apod.), 
b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru apod.), 
c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou, věkové omezení apod.). 

Podmínkou pro získání řidičského oprávnění je splnění zdravotních podmínek stanovených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhláškou č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). 

Zdravotní podmínky jsou stanoveny zvlášť pro „běžné“ řidiče a zvlášť pro řidiče profesionální, příp. řidiče speciálních vozidel. V případě OZP [§5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 277/2004 Sb.] se vydává zdravotní posudek, který zpravidla podmiňuje řízení motorového vozidla používáním kompenzačních pomůcek, technickou úpravou vozidla nebo jiným omezením (např. dobou platnosti posudku). Může dojít i k vyslovení nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je zpravidla praktický lékař a který si může vyžádat stanovisko odborného lékaře v závislosti na typu postižení. 

Pro profesionální řidiče stanoví § 6 a násl. vyhlášky č. 277/2004 Sb. lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky a odborná vyšetření, a to ve stanovených lhůtách dle zákona o silničním provozu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení rozsahu omezení zdravotním stavem, včetně požadavku na příp. úpravu motorového vozidla, je výlučně v kompetenci posuzujícího lékaře. Výjimku tvoří pouze dopravně psychologické vyšetření, které provádí akreditované dopravně psychologické pracoviště. 

Vážení přátelé, zjistili jsme, že některé autoškoly vydávají potvrzení o omezení ze zdravotních důvodů s uvedením kódů s tím, že mají požádat svoji obec s rozšířenou působností, která vydává řidičské průkazy, aby jim kódy do řidičského průkazu zapsala. 

Tento postup není správný. Dle našeho názoru je autoškola oprávněna vystavit potvrzení o absolvování kondičních jízd konkrétního řidiče se zdravotním postižením s uvedením přesné individuální úpravy, kterou k jízdám a řízení vozidla řidič použil. Tento doklad však NEMŮŽE sloužit jako podklad k zapsání kódů do řidičského průkazu řidiče. Doklad může být jako pomůcka pro rozhodnutí lékaře o omezeních při řízení motorového vozidla. To znamená, že posouzení a rozhodnutí musí vystavit pouze lékař! Teprve na základě tohoto posouzení lékaře mohou být zmíněné kódy do řidičského průkazu uchazeče zapsány. Tedy nikoliv přímo na základě vydávaného potvrzení autoškoly. Lékař však může vystavit rozhodnutí i bez výše zmíněného potvrzení. Tudíž nejste povinni absolvovat navíc placené jízdy či požadovat doklad od své autoškoly. Harmonizační kódy vyznačí posuzující lékař do posudku dle § 5 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel a následně kódy do řidičského oprávnění zapíše příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 92 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. 

Vážení přátelé, prosím, abyste této věci věnovali pozornost, protože se tím můžete uchránit od nepříjemných překvapení. 

Přeji Vám všechno dobré. 


Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR