Postupné vysazování natalizumabu může být spojeno s nižším rizikem relapsu

22.06.2016 21:03

Vysazení natalizumabu je spojeno s reaktivací roztroušené sklerózy (RS), a to pokud jde jak o MRI nálezy, tak i o klinické projevy. Zmírnit tuto reakci postupným vysazením léčiva se pokusil tým amerických autorů.

K vysazení se přistupuje nejčastěji u pacientů, kteří mají vysoké riziko vzniku progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Příčinou PML je aktivace JC viru, latentně přítomného v organismu. Aktivace může být způsobená protrahovanou imunosupresí, například právě při podávání natalizumabu. Natalizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se váže na integrin-α4 a zabraňuje tak adhezi leukocytů na endotel a jejich migraci do CNS. Zabraňuje však rovněž interakcím na úrovni kostní dřeně a střevní slizniční imunity a vede k imunosupresi. Rizikové je především užívání po dobu delší než 24 měsíců.

Design studie

Jednosměrně zaslepená randomizovaná klinická studie fáze IV porovnávala dva přístupy k vysazení natalizumabu. 50 nemocných s relabující RS, kteří užívali léčivo déle než 24 měsíců, bylo randomizováno k okamžitému nebo postupnému vysazení natalizumabu. Byli sledováni po dobu 12 měsíců a jejich stav byl hodnocen jak klinicky, tak pomocí MRI. Pacienti s okamžitým vysazením ukončili terapii nárazově. Pacienti s postupným vysazením obdrželi o dvě infuze více, a to v týdnu 6 a 8. Terapie dalším léčivem (interferon, fingolimod, dimethyl-fumarát, teriflunomid) byla zahájena 1−6 měsíců po poslední infuzi natalizumabu.

Výsledky

Ve srovnání se skupinou s postupným vysazením se v období 12 měsíců od poslední infuze natalizumabu ve skupině s okamžitým vysazením projevilo více relapsů (28 vs. 8; p = 0,007). Nejvíce relapsů bylo zaznamenáno do 3 měsíců od vysazení (20 vs. 7; p = 0,012). Okamžité vysazení také bylo spojeno s vyšším počtem nových T2 lézí v období 6−12 měsíců od vysazení (p = 0,025) a také s větším objemem těchto lézí v období 0−12 měsíců od vysazení (1,1 vs. 0,1 ml; p = 0,024). V této skupině a stejném časovém intervalu se vyskytlo také více T1 hypointenzních lézí (p = 0,005) a obdobného výsledku bylo dosaženo i v intervalu 0−6 měsíců (p = 0,026).

Závěr

Potvrdilo se, že vysazení natalizumabu je spojeno s reaktivací onemocnění. Protokol postupného vysazení se v rámci této kohorty pacientů projevil jako výhodný. Pacienti, kteří natalizumab vysadili postupně, měli nižší počet relapsů i nižší množství nových MRI lézí.

(jam)

Zdroj: Weinstock-Guttman B. et al. Randomised natalizumab discontinuation study: taper protocol may prevent disease reactivation. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016 Jan 18; pii: jnnp-2015-312221; doi: 10.1136/jnnp-2015-312221 [Epub ahead of print].