Poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

06.03.2020 22:23

Novela zákona č. 329/2011 Sb., platná od 1.3.2020

Vážení přátelé,

dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přináší dvě základní změny.

První změnou je, že se zvyšuje násobek částky životního minima u společně posuzovaných osob při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovanou na pořízení motorového vozidla. Maximální částka 200 000,- Kč je poskytnuta, pokud příjem společně posuzovaných osob v domácnosti činí méně než 16ti násobek životního minima těchto osob. Částka jednotlivých příspěvků se snižuje vždy po 20 tisících tak, že při 17ti násobném  životním minimu společně posuzovaných osob je přiznána částka 180 000,- Kč a takto sestupně až do částky 100 000,- Kč, což je nejmenší částka, kterou je možné přiznat.

Druhá změna zákona se týká jednotlivých diagnóz, u kterých je možnost požádat o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky u těchto diagnóz, na které dosud nebylo možné požádat si o příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek. Důrazně upozorňujeme, že tato změna se netýká příspěvku na nákup motorového vozidla, pouze se týká ostatních příspěvků na kompenzační pomůcky.

„4. Zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti, za které se považuje:

a) ischemická choroba dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischémie na jedné nebo obou dolních končetinách ohrožující vitalitu končetiny, a to ve stadiu II/IV podle Fontaina, resp. ve stadiu II/4, III/5 nebo III/6 podle Rutherforda, přičemž nebylo možno provést revaskularisaci nebo tato selhala,

b) chronická žilní insuficience (CVI) ve stupni postižení C6a/s (CVI s floridním vředem) nebo C5a/s (CVI se zhojeným vředem) nebo skóre žilní disability (VDS) ve stupni 3,

c) lymfedém dolní končetiny (primární i sekundární) ve stupni postižení 3 (elefantiáza),

d) nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin léčený adekvátním odlehčením (ortéza, vozík) po dobu nejméně 12 měsíců v certifikované podiatrické ambulanci pro diabetiky,

e) Charcotova neuropatická osteoarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy vyžadující trvalé odlehčení končetin pomocí ortézy nebo vozíku,

f) srdeční selhání u osob zařazených na čekací listinu k transplantaci srdce,

g) implantace dlouhodobých podpor oběhu,

h) srdeční selhání s klidovými formami dušnosti ve funkční třídě NYHA IV,

i) srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III, pro které došlo v posledních 12 měsících alespoň dvakrát k hospitalizaci, kdy i po hospitalizacích zůstává funkční třída NYHA III,

j) srdeční selhání nejméně ve funkční třídě nejméně NYHA III, je-li objektivně doloženo omezení funkční výkonnosti, za něž je považován výsledek spiroergometrického vyšetření s dokumentovaným VO2max ≤ 14 ml/kg/min, nebo u dítěte < 50 % předpokládaných hodnot pro daný věk dítěte,

k) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci, pro kterou je poskytována dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT),

l) těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační insuficienci s hyperkapnií, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora (NIV).“.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 5.

  1. V příloze v části I. nově označeném bodě 5 úvodní část ustanovení zní:

„Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují:“.

  1. V příloze v části I. se v nově označeném bodu 5 písm. a) slova „a l)“ nahrazují slovy „ , l) a m)“.

Na vysvětlenou bod m) znamená anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla (udržování rovnováhy).

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR