Novela zákona c. 329/2011 Sb., definitivně schválena

28.08.2019 10:13

Vážení přátelé, 

ve středu 14. 8. 2019 schválil Senát novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Návrh novely připravila NRZP ČR. Dopracován byl ve spolupráci s legislativou MPSV ČR a s legislativou Poslanecké sněmovny. Předkladatelem návrhu zákona byla skupina poslanců v čele s panem poslancem Vítem Kaňkovským. 
Novela zákona rozšiřuje spektrum diagnóz o další skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu. 

Jedná se především o tato těžká zdravotní postižení interní povahy: ischemická choroba dolních končetin, chronická žilní nedostatečnost, lymfedém dolních končetin ve stupni III., nezhojený defekt jedné nebo obou dolních končetin, Charcotova neuropatická osteooarthropatie jedné nebo obou končetin s nestabilitou nebo funkční deformitou nohy, srdeční selhání u čekatelů na transplantaci srdce, implantace dlouhodobých podpor oběhu, srdeční selhání s klidovými formami dušnosti a další srdeční selhání ve funkční třídě NYHA III., těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti s oxygenoterapií a těžká vleklá plicní nemoc vedoucí k respirační nedostatečnosti, pro kterou je poskytována domácí neinvazivní ventilační podpora. Dále se rozšiřuje okruh osob s nárokem na přiznání příspěvku na kompenzační pomůcku o anatomickou ztrátu horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou. 

Novela zákona dále zvyšuje příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných při žádostech o příspěvek na nákup motorového vozidla. Nová úprava stanoví, že „(5) Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla činí: 

a) 200000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu9) nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě, 

b) 180000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky, 

c) 160000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky, 

d) 140000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky, 

e) 120000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky, 

f) 100000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).“.“. 

Zákon nyní půjde k podpisu panu prezidentovi. Domníváme se, že zde by neměl být žádný problém a zákon by měl být bez problémů podepsán. Zákon bude platný od 6 kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. To znamená po uveřejnění ve Sbírce zákonů. MPSV ČR připraví ještě novelu vyhlášky č. 388/2011 Sb., kterou se výše uvedený zákon provádí. Budou tam nově definovány některé pomůcky. NRZP ČR by měla být u přípravy této vyhlášky. 

Přeji vám všechno dobré. 


Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR