Milostivé léto

02.06.2023 10:04

Vážení přátelé,

dne 23. 1. 2023 byl schválen návrh zákona o pokračování tzv. Milostivého léta. Zákon nabude účinnosti dne 1. 7. 2023. Již třetí Milostivé léto by mělo probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023. Tentokrát se týká dluhů, které vznikly převážně podnikatelům a firmám. Jedná se o dluhy u České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a Celní správy, tedy o dluhy především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Tyto dluhy nejsou vymáhány soudními exekutory (jedná se o tzv. správní exekuce), proto se na ně předchozí Milostivá léta nevztahovala.

Finanční správa umožní dlužníkům požádat o mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Mimořádné odpuštění daně se vztahuje na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny (původního dluhu). Odpuštění by se mělo týkat úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, nákladů na řízení včetně exekučních nákladů.

Odpuštění dluhů, které má dlužník u České správy sociálního zabezpečení se bude týkat především penále z dlužného pojistného a částky exekučních nákladů, které byly stanoveny exekučním příkazem.

Podmínkou pro odpuštění je, že dluh vznikl do 30. 9. 2022. Dále je třeba, aby dlužník požádal o odpuštění dluhu a také tento původní dluh splatil v rozhodném období, tedy mezi 1. 7. a 30. 11. 2023. Tyto podmínky platí jak u dluhů na dani, tak u dluhů na sociálním pojištění.

Letošní novinkou je, že úhradu dluhů vyšších než 5.000 Kč bude možno rozložit do více splátek. U daňových dluhů musí dlužník splatit původní dluh nejpozději do 17 měsíců. U dluhů na sociálním pojištění je stanoveno splácení rozdílně pro dluh do 50.000 Kč a nad 50.000 Kč.  Do 50.000 Kč musí být dluh uhrazen do 12 měsíců, nad 50.000 Kč do 5 let. První splátku však musí dlužník uhradit nejpozději do 31. 12. 2023.

Některé nedoplatky na dani a příslušenství daně zaniknou zcela. Jedná se o nízké tzv. bagatelní nedoplatky. Jde o nedoplatky na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, které nepřesáhnou 30 Kč nebo jiné nedoplatky, které nepřesáhnou 200 Kč. Pokud má dlužník více nedoplatků, pak podmínkou je, aby celková hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nepřekročila 1.000 Kč. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti, dnem účinnosti zákona tedy 1. 7. 2023.

Vážení přátelé Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR může být nápomocna při administraci využití institutu Milostivého léta. Od 1. 7. 2023 se můžete obrátit s dotazem na email poradnanrzp@nrzp.cz.

Přeji vám všechno dobré.

S pozdravem

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


Odkaz na aktualitu na webu www.nrzp.cz:
https://nrzp.cz/2023/06/02/informace-c-45-2023-milostive-leto-2023/