Jednání vedení NRZP ČR

20.02.2015 20:36

Vážení přátelé,

včera se uskutečnilo jednání vedení NRZP ČR s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a dále byla přítomna ředitelka sekce pro lidská práva Martina Štěpánková. Za NRZP ČR se účastnili Táňa Fischerová, Václav Krása, Jiří Morávek a Jan Uherka. V příloze Vám posílám dokumenty, které jsme připravili pro toto jednání.

Jednání ze strany předsedy vlády bylo vstřícné a trvalo téměř hodinu a půl. Probrali jsme základní otázky kolem příspěvku na péči, způsobu hodnocení míry závislosti a podporu zaměstnávání OZP.

Důvodem jednání bylo naše přesvědčení a zkušenosti, které máme i od vás, že nedošlo k slibované změně zákonů, které by měly eliminovat změny prosazené za ministra J. Drábka. Na grafu č. 4, materiálu, který se zabývá valorizací příspěvku na péči, je ukázán hluboký propad výdajů státního rozpočtu na peněžité příspěvky, podmíněné zdravotním stavem. Graf také ukazuje snižování procentního podílu podpory osob se zdravotním postižením na hrubém domácím produktu. Jestliže tento podíl činil v roce 2007 téměř 0,14 % HDP, tak v roce 2012 činil pouze 0,04 % HDP. To znamená, že je to více jak trojnásobný pokles. NRZP ČR si uvědomuje, že na některé systémové věci je potřeba delší čas. My jsme však šli do jednání s tím, že je nezbytné prosadit i některé změny, které je možné realizovat co nejdříve, a které pomohou v aktuální špatné situaci OZP. Proto jsme také navrhli, aby v letošním roce byla schválena novela zákona o sociálních službách, která by jednorázově navýšila příspěvek na péči o 10 %, a zároveň by novela upravila pravidelný valorizační mechanismus příspěvku. S tímto požadavkem jsme nebyli předsedou vlády odmítnuti, i když se jedná o zvýšení výdajů státního rozpočtu na sociální transfery. MPSV ČR připraví analýzu možných řešení, a to tak, aby zákon byl schválen s účinností od 1. 1. 2016.

Druhým tématem společného jednání byla změna posuzování míry závislosti. Po diskusi jsme došli k závěru, že MPSV ČR připraví novelu zákona o sociálních službách tak, aby Poslanecká sněmovna ji mohla začít projednávat na začátku roku 2016 a zákon byl účinný od 1. 1. 2017. Znamená to samozřejmě mnoho práce, protože naše představa nového způsobu posuzování míry závislosti je taková, že posuzování by mělo být v týmu, přísně individuální a míra závislosti by se neměla stanovit na základě současných 10 základních životních potřeb. NRZP ČR se nejvíce přiklání k rakouskému modelu, kde míra závislosti je vyjádřena časem, po který potřebuje klient nějakou pomoc. Domníváme se, že takové hodnocení by pomohlo řešit přiznání příspěvku na péči například lidem s duševním onemocněním, s postižením autistického spektra a dalším skupinám, které dnes velmi obtížně prokazují svoji míru závislosti.

Posledním tématem společného jednání byla podpora zaměstnávání OZP. Velká diskuse se rozvinula kolem otázky minimální mzdy příjemců invalidních důchodů. Požadovali jsme vyrovnání minimální mzdy, a to od 1. 1. 2016 v souvislosti s uvažovaným navýšením minimální mzdy, se kterým vláda počítá. Předseda vlády chápe naše důvody, protože rozdílná minimální mzda je diskriminující faktor. Připomněl však, že tato věc je velmi střetová, a to především ze strany zaměstnavatelů, kteří tvrdí, že zvýšení minimální mzdy povede k propouštění těchto pracovníků. Navrhovali jsme, aby vláda zvýšila podporu zaměstnavatelům zaměstnávajících OZP. Upozornili jsme také, že veřejná správa neplní povinné procento zaměstnávání OZP, což jsme dokumentovali našim vlastním výzkumem plnění povinného procenta jednotlivými ministerstvy. Po rozsáhlé diskusi předseda vlády uložil paní ministryni M. Marksové připravit dvě varianty řešení minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů. Dále jsme upozornili pana premiéra, že MSV ČR zastavilo práce na zákonu o ucelené rehabilitaci. Pan premiér rozhodl, že tato věc má být předložena na nejbližším jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, kde bude rozhodnuto, jak dále pokračovat s tímto zákonem. VVZPO současně připraví materiál, který bude dokumentovat úroveň zaměstnávání OZP ve veřejné správě. Jednotlivé ústřední orgány veřejné správy by se měly maximálně věnovat tomu, aby naplnily procento zaměstnávání OZP.

Z jednání měli všichni přítomní členové za NRZP ČR jednoznačný pocit seriózního jednání se snahou řešit jednotlivé problémy. NRZP ČR byla požádána o součinnost v některých otázkách, kterou jsme samozřejmě slíbili.

Přeji vám všechno dobré

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR


• Porovnání počtu zaměstnanců se zdravotním postižením na jednotlivých ministerstvech mezi roky 2007 a 2013. (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/Zamestnanost%20-%202007%20vs.%202013.doc
• Příspěvek na péči je nezbytné valorizovat. (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/Prispevek%20na%20peci.doc
• Posuzování míry závislosti. (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/Posuzovani%20miry%20zavislosti.doc
• Podpora zaměstnanost OZP (doc)
https://www.nrzp.cz/images/docs/Podpora%20zamastnanosti%20OZP.doc
• Časová náročnost péče při PnP (PDF)
https://www.nrzp.cz/images/PDF/Michalik_casova_narocnost_pece_stupne_PnP_2012.pdf