Důležité informace k výměně průkazu OZP a příspěveku na mobilitu

13.10.2015 21:40

 Vážení přátelé,

včera jsem měl jednání na GŘ Úřadu práce ve věci výměny průkazu OZP a dále ve věci příspěvku na mobilitu od 1. ledna 2016.

Pokud jde o výměnu průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) dosud si průkaz nevyměnila asi 1/3 držitelů těchto průkazů. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je tato věc velmi alarmující. Úřad práce vyzval svým dopisem k výměně průkazů více jak 191 000 držitelů průkazů. Na tuto výzvu bohužel nereagovalo několik desítek tisíc držitelů průkazu OZP. Úřad práce nemá kompletní databázi držitelů průkazů OZP a proto je asi ještě 60 000 lidí, kteří mají platný průkaz OZP a nebyli vyzváni k výměně průkazů.

Vážení přátelé, ještě jednou Vás vyzývám, abyste Vy, kteří jste si dosud nepožádali na Úřadu práce o výměnu průkazů, tak učinili ve vlastním zájmu co nejdříve! Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude Váš průkaz od 1. 1. 2016 platný, byť by na něm byla uvedena platnost delší. To znamená, že všichni ti, kteří nepožádají o výměnu průkazů do 31. 12. 2015 budou muset po novém roce požádat o jeho nové vydání, to znamená i s tím, že bude provedeno nové posudkové řízení v této věci. Prakticky to bude znamenat, že od 1. ledna 2016 by Vám již neplatil Evropský parkovací průkaz, nebyl by nárok na slevu v dopravě a nebyl by nárok na další kompenzace. Proto je důležité si výměnu průkazu OZP ohlídat a přijít včas!

Druhým tématem, o kterém jsme jednali na Úřadu práce, byl příspěvek na mobilitu. Podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, končí platnost rozhodnutí o přiznání příspěvku na mobilitu těm příjemcům, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012 až 2013. Jedná se o většinu příjemců příspěvku na mobilitu (asi 168 000 osob). Tito uvedení klienti si musí po 1. 1. 2016 podat novou žádost o příspěvek na mobilitu. O končícím nároku na příspěvek na mobilitu budou dotčení klienti informování Úřadem práce formou dopisu zaslaného obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i formulář žádosti o příspěvek na mobilitu. Tento dopis by měl být rozeslán na přelomu měsíců listopad a prosinec. Zásadní věc – žádost je nutné podat až po 1. 1. 2016 a nejpozději do 31. 1. 2016, jinak nevznikne nárok na příspěvek hned od ledna 2016. Podávat žádost dříve než v lednu 2016 nemá smysl. Úřad práce by takovou žádost musel zamítnout, jelikož v prosinci těmto lidem ještě trvá již dříve přiznaný nárok na příspěvek na mobilitu. Pokud požádáte až po 31. 1. 2016 nebude moci být příspěvek vyplacen za měsíc leden 2016. Správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu bude v tzv. zkrácené verzi. Lze totiž předpokládat, že většina žadatelů o příspěvek na mobilitu bude mít platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a tudíž splňují podmínku pro přiznání příspěvku na mobilitu.

Zvláštní skupinu příjemců příspěvku na mobilitu, tvoří lidé, kterým byl příspěvek přiznán podle předpisů účinných od 1. 1. 2014. Tito lidé nemusí o příspěvek na mobilitu opětovně žádat, protože Úřad práce je povinen zahájit správní řízení o přiznání příspěvku na mobilitu z moci úřední. Jedná se asi o 3 000 klientů. Tito lidé obdrží od Úřadu práce v prosinci 2015 oznámení o zahájení správního řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. V případě, že tito klienti mají nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P bude jim příspěvek na mobilitu přiznán bez zbytečných odkladů. Pokud tito lidé, kteří dosud mají přiznán příspěvek na mobilitu a nemají dosud vystaven průkaz ZTP nebo ZTP/P budou si o něj muset požádat.

Vážení přátelé, vím, že je to složité. V zásadě jde o to, že kolem průkazů OZP a příspěvku na mobilitu se v letech 2012 – 2014 významně měnily předpisy. Před rokem 2014 platila taková zákonná úprava, že se muselo žádat zvlášť o průkaz OZP a zvlášť o příspěvek na mobilitu. Od 1. 1. 2014 však platí zákonná úprava, že pokud je přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P je automaticky přiznán příspěvek na mobilitu. V současné době je nezbytné sjednotit evidenci držitelů průkazů OZP a na ně navazující příspěvek na mobilitu.

Vážení přátelé, ještě připomínám:
- Kdo má platný průkaz OZP do 31. 12. 2015 a déle, je nezbytné dostavit se na Úřad práce k výměně průkazu a to nejpozději do 31. 12. 2015 jinak, průkazy nebudou platné.
- Všichni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P si musí v období od 1. ledna 2016 až do 31. ledna 2016 požádat o příspěvek na mobilitu, pokud se na ně nevztahuje úprava platná po 1. 1. 2014, jinak na něj nebudou mít nárok.

Vážení přátelé, prosím, abyste tuto informaci rozšířili co největšímu počtu osob se zdravotním postižením.

Děkujeme za spolupráci a přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR