Doporučení pro chronické pacienty z pacientské rady

13.05.2020 15:07

Doporučení pacientům, které schválila Pacientská rada dne 12. 5. 2020

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními jsou však v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.

Cílem doporučení je pomoci komunikovat relevantní a konkrétní informace pro osoby ze skupin s vyšším rizikem komplikací. To znamená, že pomůžeme současně lékařům a zdravotnickým pracovníkům nalézt základní praktické informace, aby se na lékaře obraceli tehdy, kdy to skutečně potřebují.

Pro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla. Doporučujeme:

•             často si mýt ruce vodou a mýdlem

•             používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu

•             dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku a další předměty denní potřeby

•             chránit se při kontaktu s ostatními, používat roušku, případně respirátor

•             při kýchání a kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou!

•             vyhýbat se styku s větším počtem lidí, vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní (odmítnout i návštěvu          příbuzných a přátel)

•             pokud je to možné, pracovat z domova, omezit cestování (i např. v rámci vašeho města apod.)

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

•             nebát se navštívit ordinaci lékaře – poraďte se však před návštěvou se svým odborným lékařem nevysazovat své obvykle užívané léky bez konzultace se svým odborným lékařem.

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními, zejména pak pro pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě, existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují.

Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení a rady pro pacienty s daným onemocněním.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Informace-pro-osoby-s-chronick%C3%BDm-onemocn%C4%9Bn%C3%ADm-%C4%8Di-oslabenou-imunitou-1.jpg

 

Nová opatření v souvislosti s uvolňováním restrikcí:

Uvolňování opatření

Aktuálně probíhá uvolňování přijatých opatření – s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, která mají zabránit nekontrolovanému šíření COVID-19, a chránit právě i Vás, pacienty.

Pro úplnost informací je třeba sledovat webové stránky vlády ČR, která svými usneseními určuje, kde přesně, příp. i za jakých podmínek, k uvolnění dojde. MZ definuje omezení uvolnění na základě svých kompetencí v oblasti ochrany veřejného zdraví. Příslušná ministerstva pak po konzultaci s MZ vydávají metodické materiály pro uvolnění opatření v oblastech, které spadají do jejich gesce. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně složitý mechanismus, připravili jsme pro Vás seznam odkazů, které by Vám mohly usnadnit orientaci v problematice.

ZDRAVOTNICTVÍ

Co aktuálně platí – nouzový stav:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Zdravotní péče:

Poskytovatelům zdravotní péče MZ doporučuje navrátit se do provozu. Tak však musí činit za splnění určitých podmínek, které jsou uvedeny v mimořádných opatřeních a opatřeních obecné povahy MZ, ty doplňuje MZ svými doporučeními.

1. Ambulantní péče včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče

Zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní lze poskytovat v plném rozsahu.

Podmínky:

•             objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci či poradnu v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření), s ohledem na místní uspořádání prostor pro čekající pacienty,

•             pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat online objednávkový systém, event. objednání telefonem,

•             oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19,

•             používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek),

•             úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Doporučuje se i nadále, umožnují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem.

Lékárenskou péči a klinicko-farmaceutickou péči lze poskytovat za podmínky:

•             používání náležitých ochranných pomůcek,

•             rozestupů min. 2 metry mezi čekajícími osobami v lékárně,

•             a dostupnosti dezinfekce s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek).

 

2. Akutní lůžková péče

Všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se přikazuje:

•             vyčlenit lůžka pro potřebu zajištění akutní lůžkové péče o pacienty s onemocněním COVID-19, a to přednostně lůžka s možností umělé plicní ventilace a lůžka s možností oxygenoterapie, operativně dle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací,

•             zajistit personální zabezpečení, a to i převedením zaměstnanců z jiných pracovišť, a věcné a technické vybavení k zajištění péče o pacienty s onemocněním COVID-19 na lůžkách vyčleněných podle bodu 1,

•             stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení, a tato hygienickoepidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace.

Dále se jim nařizuje:

•             za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř zdravotnického zařízení vyčlenit na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,

•             zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19 a dále pravidla pro poskytování zdravotních služeb těmto pacientům,

•             zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu s touto metodikou,

•             vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění COVID-19 či s prokázaným onemocněním COVID-19,

•             zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování.

 

Podle doporučení MZ zdravotní péči akutní, neodkladnou a nezbytnou lze poskytovat bez omezení.

Doporučení MZ stanoví následující dodatečné podmínky:

•             vyčlenění dostatečné kapacity pro intenzivní péči v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19.

Pozn. všichni poskytovatelé hlásí MZ dostupnou kapacitu intenzivní péče. MZ v součinnosti s krajskými hygienickými stanicemi a HSHMP ustanovilo funkci krajského koordinátora intenzivní péče, který disponuje přehledem vyčleněné kapacity intenzivní péče a volné (rezervní) kapacity intenzivní péče pro potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 v rámci kraje.

Poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje, aby omezili provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče, která není péčí neodkladnou, akutní či nezbytnou na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů, u kterých byly tyto zdravotní výkony plánovány, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity pro léčbu pacientů s onemocněním COVID19.

Zdravotní péči plánovanou se doporučuje poskytovat pouze za předpokladu:

•             zajištění dostatečné volné (rezervní) kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 vyčleněné v rámci kraje, a to opět v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče. 

Vzhledem k uvolnění kapacity lůžek pediatrie, u pediatrických pacientů lze obnovit plánovanou zdravotní péči včetně operačních výkonů.

3. Jednodenní péče

Poskytovatelé jednodenní péče dodrží příkazy a nařízení uvedené v bodě 2.

Jednodenní péči lze poskytovat v plném rozsahu bez omezení.

Doporučení MZ stanoví následující dodatečné podmínky:

•             dostupnost a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ,

•             nastavení hygienicko-protiepidemických opatření u poskytovatele jednodenní péče.

 

4. Zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze poskytovat bez omezení.

Doporučení MZ stanoví následující podmínky:

•             dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ,

•             dezinfekce s virucidním účinkem (ideálně s plně virucidním účinkem)

•             a zajištění bezpečné likvidace odpadu.

 

5. Poskytovatelé následné lůžkové péče

Všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče se nařizuje:

•             vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,

•             zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,

•             pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,

•             stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle doporučení MZ.

Následnou lůžkovou péči s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče lze podle doporučení MZ poskytovat bez omezení.

Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat za následujících omezení:

•             Ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích, a to

s výjimkou společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy

společné domácnosti.

•             Stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu

nejméně 2 metry mezi jednotlivými pacienty; tento odstup nemusí být dodržen

v případě pacienta a jeho průvodce, pokud jsou členy společné domácnosti.

•             Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 5 osob (včetně

zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).

•             Poskytnout ubytování lze pouze pacientům za účelem poskytnutí lázeňské

léčebně rehabilitační péče a jejich průvodcům.

 

6. Poskytovatelé dlouhodobé lůžkové péče

Povinnosti poskytovatelů dlouhodobé lůžkové péče vizte v bodě 5.

Dlouhodobou lůžkovou péče lze podle doporučení MZ za splnění výše uvedeného poskytovat bez omezení.

Doporučení MZ stanoví následující dodatečné podmínky:

•             dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ

Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

 

Platí zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:

•             přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení (za jasně nastavených pravidel (dále vizte mimořádné opatření MZ ze dne 15.4., č.j. 16214/2020-1/MIN/KAN),

•             návštěv nezletilých pacientů,

•             návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

•             návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Metodické doporučení MZ k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilého v době nouzového stavu: https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu